📜  QA – 安置测验|百分比 |问题 11

📅  最后修改于: 2022-05-13 01:56:57.885000             🧑  作者: Mango

QA – 安置测验|百分比 |问题 11

Ram 将工资的 20% 用于食物,剩余的 15% 用于衣服,400 用于娱乐。如果他的工资是10000,那么他月底存多少钱?
(一) 1400
(乙) 3600
(三) 6400
(四) 2000答案: (C)
说明:总支出 = [10000*20/100] + [[10000-(10000*20/100)]*15/100] +400

= 2000+1200+ 400 = 3600

储蓄 = 10000-3600 = 6400
这个问题的测验