📜  QA – 安置测验|复利|问题 13

📅  最后修改于: 2022-05-13 01:56:57.946000             🧑  作者: Mango

QA – 安置测验|复利|问题 13

一笔钱被借入,并分两期每年分期偿还。 882 每个允许 5% 的复利。借款金额为:
(一) 1540
(二) 1640
(三) 1580
(四) 1680答案:(乙)
说明:本金=第一年末分期现值+第二年末分期现值
= 882/(1 + 5%) + 882/(1 + 5%)^2
= 882/(1 + 5/100) + 882/(1 + 5/100)^2
= 882/(105/100) + 882/(105/100)^2
= 882/(21/20) + 882/(21/20)^2
= 882*20/21 + 882*400/441
= 42*20 + 2*400
= 840 + 800
= 1640。
这个问题的测验
如果您发现上面的帖子有任何错误,请在下面评论